SDO werkt met partners samen aan maatschappelijke opgaven,
één daarvan is de transitie naar een effectieve overheid,
te beginnen bij gemeenten.

 

Transitiesupport voor gemeenten

Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld vanuit de rijksoverheid, in een wereld die steeds dynamischer, veeleisender en onvoorspelbaarder wordt. De arbeidsmarkt is krap, het werkgever-schap van gemeenten laat te wensen over, en er wordt aan talentvolle ambtenaren getrokken om als (interim)consultant hetzelfde werk te komen doen, tegen een hogere beloning. Er zijn dan ook  terechte zorgen om de kwaliteit van de dienstverlening en uitvoering. 

Of andersom geredeneerd.
Burgers nemen waar dat de publieke sector niet levert wat het belooft, en zelfs tekortschiet in haar grondwettelijke taken. Het is dan ook niet zo gek dat het vertrouwen van burgers in de politiek en in het functioneren van de overheid lager is dan ooit. Onze publieke instituties ‘piepen en kraken’ en lijken niet opgewassen tegen de complexe uitdagingen van onze moderne maatschappij.

Veel maatschappelijke vraagstukken zijn te complex voor de klassieke, hiërarchische, procedureel gestuurde, op beheersingsgerichte aanpak van bureaucratische organisaties. Iedere afdeling creëert zelfstandig plannen binnen de bestuurlijke kaders en beheert zijn eigen budget, doorgaans jaren vooruit. Daar dwars doorheen ondergaan ambtenaren de druk vanuit de lokale politiek.

 

Er is een verandering nodig in de rol en werkwijzen van gemeenten.

 

In plaats van sturen op taken en procedures, behoren gemeenten zich te oriënteren op hun effectiviteit; op het doeltreffend uitvoeren van hun verantwoordelijkheden.

Er vindt nauwelijks horizontale afstemming plaats tussen verschillende afdelingen, waardoor een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken schier onmogelijk is.

SDO Hogeschool kan gemeenten hierbij ondersteunen.

SDO heeft samen met haar partners een ecosysteem van support samengesteld waarmee directies en ambtelijke teams met vertrouwen aan de effectiviteit van hun opgaven kunnen werken. De voorbeelden zijn afgestemd op de warmtetransitie, maar ook voor ander beleidsterreinen zijn ze relevant.

INSPIRERENDE GEMEENTE

Benader Floor de Ruiter voor meer informatie.

SDO Lector Floor de Ruiter is auteur van “Bottom-up transformeren”. Gebaseerd op tien jaar ervaring, beschrijft hij hoe een participatieve aanpak niet alleen alle direct belanghebbenden betrekt, maar dat dit een co-creatieproces oplevert met betere oplossingen en dus ook betere resultaten.

SDO Hogeschool biedt gemeentebestuurders en directies inspiratiesessies over deze innovatieve en succesvolle aanpak. Welke rol en verantwoordelijkheden hebben zij bij het ontwikkelen van draagvlak en eigenaarschap, zowel in als buiten de organisatie.

Download hier de brochure Inspiratiesessies voor gemeentebestuurders. 

Lees hier het blog voor gemeentebestuurders

LERENDE GEMEENTE

Benader Marcel van Marrewijk voor meer informatie

Open opleidingen
Voor individuele ambtenaren – met name op het thema duurzaamheid en warmtetransitie – werkt SDO Hogeschool samen met de coöperatieve energiebeweging Energie Samen. We bieden een vijfdaagse opleiding aan om – bij voorkeur in regionaal verband – kennis te maken met de participatieve aanpak in een multi-stakeholder benadering. 

Deelnemers ontvangen een jaarlang toegang tot een kennisplein en coaching on demand.  
Download hier de brochure Opleiding Adviseur Warmtetransitie. 

Ga hier naar de SDO-Opleidingen 

Benader Lars Doyer voor meer informatie.

GEB2.0 – project in uitvoering

SDO stelt capaciteit en kunde beschikbaar aan een ambtelijk team om gezamenlijk een succesvolle warmtetransitie op wijkniveau te realiseren, door een geïntegreerde participatieve, multi-stakeholder aanpak, waarbij leren, werken en begeleiden samenkomen.

SDO stelt leermiddelen beschikbaar, organiseert een incompany leergang om regie te ontwikkelen in een participatieve aanpak (met thema’s zoals veranderkunde, leiderschap, en communicatie) en biedt tijdens het traject coaching aan voor leren op de werkvloer.

Download hier de brochure GEB 2.0

ONDERNEMENDE GEMEENTE

Benader Pieter Severijn voor meer informatie.

Capaciteitsbemiddeling – interim big plus

Gemeenten met vacatures op cruciale posities kan SDO met haar partners ondersteunen door gericht mensen te werven die tijdens hun aanstelling door SDO worden begeleid.

Benader Simon Jongepier voor meer informatie.

Economische analyse

Het ontwerpen van business formats en het opstellen van een kostenbatenanalyse van bijvoorbeeld een bewonersinitiatief voor het ontwikkelen en beheren van energiebronnen, is een vak apart. Ook deze expertise is via SDO Hogeschool beschikbaar.

EFFECTIEVE GEMEENTE

Benader Donald van den Akker voor meer informatie.

Beleidsupdate lokale visie op warmtetransitie
De gemeentelijke Transitievisies warmte zijn uiterlijk in het verkiezingsjaar 2026 herijkt. Marktpartijen zullen hier vooral weer mee aan de slag gaan. Het stellen van de juiste vraag om tot een gedragen en uitvoerbare Transitievisie te komen is juist nu van belang. Een heldere gemeentelijke visie en het samenspel met interne en externe betrokken organisaties en bewoners, helpt om tot deze vraagstelling te komen. De bundeling van verschillende expertises van SDO Hogeschool biedt hierbij de juiste begeleiding op maat.

Benader Pieter Severijn voor meer informatie.

Performance management

Door de toenemende diversiteit van projecten en performance afspraken die daarin gelden is het lastig voor directies om – in een papieren wereld – overzicht te houden.
SDO en e2e zijn in staat om een realtime performance dashboard op maat te ontwikkelen, gekoppeld aan moderne software voor projectmanagement en dynamisch contractbeheer.

SDO Hogeschool
Dr. Kuyperkade 28
3142 CG Maassluis

085 1303530
info@sdo-hogeschool.nl